Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Název: Triangles International Trading Co.Ltd s.r.o.
Sídlo společnosti: Kadaňská 18/237;Praha 8 (není kontaktní adresa provozovny)
IČ: 49614789
Kontaktní adresa: Břežanská 128; 250 69 Klíčany
Provozní doba: Po-Pá 8,00-16,30

Telefon: +420 284 810 022
Email: uniforms@triangles.cz


Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH a bez nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, vyjma případných drobných odchylek, které nelze na fotografii postihnout.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3. dne od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.  Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty (pokud to vyplývá z povahy zboží), odešle prodávající kupujícímu ihned zároveň se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.


Cena a způsob doručení zboží

Zboží je možno uhradit následujícím způsobem:

  • Dobírkou – platí se přepravci nebo poště při předání zboží. K ceně zboží a dopravy se připočítává doběrečné ve výši 29,-Kč.

  • Převodem z účtu – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky v Kč. Po objednání zboží je kupujícímu zaslána elektronicky proforma faktura s fakturačními údaji prodávajícího, na základě které provede převod. Jako variabilní symbol musí být uvedeno číslo faktury. Prodávající odešle zboží po připsání platby na svůj účet.

  • Hotově – při osobním odběru v provozovně firmy: Břežanská 128, 250 69 Klíčany. V pracovních dnech 8:00 -16:30 hod.
    Cena za přepravu je zdarma.

Veškeré zboží je dodáváno s fakturou-daňovým dokladem, která zároveň slouží jako záruční list. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (prodávajícího) jsou peníze (nebo daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro doručení nebo odeslání zboží, informuje o tom neprodleně kupujícího. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Toto právo zaniká v případě, že prodávající na žádost kupujícího zboží nějakým způsobem upravil (např. výšivkou, nášivkou, úpravou velikosti apod.)

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Toto právo zaniká v případě, že prodávající na žádost kupujícího zboží nějakým způsobem upravil (např. výšivkou, nášivkou, úpravou velikosti apod.)

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 5. dnů od doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku. Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)


Rozpor s kupní smlouvou


Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

  • uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný

  • přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.
 


Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:

  • u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

  • u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití a nerespektováním piktogramů doporučených způsobů údržby textilu a obuvi.
 


Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

 


Ochrana osobních údajů


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně nebo elektronicky vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 

Ostatní
 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.